Share
1. Algemeen

Art 1. De FEBE Elements Awards 2019 worden georganiseerd door FEBE, de federatie van de Belgische prefab betonindustrie, Vorstlaan 68 bus 5, 1170 Brussel, btw BE0407 408 809.

2. Deelname & inschrijvingen

Art 2. De deelname aan de FEBE Elements Awards 2019 staat open voor iedereen die bouwprojecten (mee) tot stand gebracht heeft: architectenbureaus, studiebureaus, aannemers, fabrikanten van prefabbeton…, leden en niet‐leden van FEBE. De prefab betonelementen die gebruikt zijn voor het deelnemende project, moeten in België gerealiseerd zijn. De projecten zelf mogen in andere landen gerealiseerd zijn.

Art 3. Voor het geldig deelnemen aan de FEBE Elements Awards 2019, moeten de deelnemende bedrijven het inschrijvingsdossier met de bijbehorende fiches (beschikbaar op www.febeawards.be) volledig ingevuld hebben. Onvolledige formulieren of formulieren niet conform aan dit reglement worden niet door de jury in aanmerking genomen. Het formulier moet digitaal ingevuld worden en teruggestuurd naar het e-mailadres project@febe.be.  De bijlagedocumenten moeten via WeTransfer naar hetzelfde e-mailadres worden verstuurd met de vermelding van de titel van het project.  Formulieren mogen in geen geval handgeschreven worden ingevuld.

Art 4. De inschrijvingsformulieren zijn beschikbaar van maandag 19 augustus 2019 – 08u00 tot en met vrijdag 4 oktober 2019 – 18.00 u op www.febeawards.be. Alle inschrijvingsdossiers moeten ten laatste op 4 oktober 2018 om 18.00 u aankomen bij FEBE. Dossiers die buiten deze periode FEBE bereiken kunnen door de jury worden geweigerd.

Art 5. Het is toegelaten om projecten in te dienen die het voorbije jaar ook werden ingediend. Genomineerde projecten van afgelopen edities zullen door de jury niet meer in aanmerking genomen worden.

Art 6. U kan meerdere projecten indienen. Per project moet een apart formulier ingevuld worden.

Art 7. Ingediende projecten moeten beantwoorden aan de criteria van de betreffende categorie (zie rubriek categorieën). Projecten die niet conform de juiste categorie zijn, zullen door de jury niet in aanmerking genomen worden.

Art 8. De projecten moeten gerealiseerd zijn tussen oktober 2017 en september 2019.

Art 9. De inschrijving en het aanleveren van foto’s geeft FEBE de toestemming om over het project te communiceren en om de foto’s te gebruiken voor haar gedrukte en digitale publicaties.

3. De Jury

Art 10. De jury beslist autonoom over de genomineerden en de winnaars van de FEBE Elements Awards 2019. Tegen de beslissing van de jury is geen beroep mogelijk. FEBE behoudt zich het recht voor om na te gaan of een project aan alle voorwaarden uit het reglement voldoet.

Art 11. De samenstelling van de jury van de FEBE Elements Awards 2019 kan opgevraagd worden via e-mail (mail@febe.be).

4. De categorieën

Art 12. De FEBE Elements Awards 2019 bekronen projecten in 5 categorieën: Precast in Buildings, Precast in Structures, Precast in Infrastructure, Precast in Landscape en Outstanding Precast.

Art 13. In elke categorie worden 3 projecten genomineerd, waarvan er één aangeduid zal worden als de laureaat van deze categorie.

Art 14. Alle ingeschreven projecten van de categorieën Precast in Buildings, Precast in Structures, Precast in Infrastructure en Precast in Landscape zijn ook automatisch ingeschreven in de categorie Outstanding Precast. In 2019 focust de categorie Oustanding Precast zich op flexibiliteit. Een project dat genomineerd is of laureaat voor één van de 4 andere categorieën, kan de Award Outstanding Precast niet meer winnen.

Art 15. Het is toegestaan een project in verschillende categorieën in te schrijven op voorwaarde dat dit relevant is. Per categorie dient dan een apart formulier te worden ingevuld.

Art 16. Beschrijving van de categorieën:

Art 16.1. Precast in Infrastructure: De categorie Precast in Infrastructure richt zich tot infrastructuurprojecten waarin prefabbeton (op een belangrijke manier) gebruikt werd. Voor deze categorie wordt onder infrastructuur verstaan: voor de samenleving belangrijke ondergrondse projecten. Het betreft bij voorbeeld: werkzaamheden m.b.t. rioleringen, stockage en of behandeling van water, grondkering… In deze categorie zijn het ontwerp en de functionele aspecten doorslaggevend.

Het moet gaan over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefabbeton? In welke mate biedt prefab beton een oplossing voor technische problemen?

Biedt het project een toegevoegde waarde op het vlak van duurzaamheid, milieu, gebruik, werfduur, veiligheid, efficiëntie,…?


Art 16.2. Precast in Landscape De categorie Precast in Landscape betreft « bovengrondse, zichtbare » projecten bestemd voor infrastructuur en inrichting van de publieke ruimte. Deze projecten moeten voor een groot deel gebruik maken van prefab betonelementen. In deze categorie wordt infrastructuur verstaan als elke zichtbare inrichting gelinkt met het landschap. Het kan bijvoorbeeld gaan om de inrichting van een plaats (privé of publiek), wegverhardingen, tegels, banken, parken, tuinen (privé of publiek) … In deze categorie zijn de esthetische en functionele aspecten overwegend.Het moet gaan over een uitgevoerd project.  Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden.

De jury zal hierop letten:

Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefabbeton? Bijvoorbeeld: werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer?

Heeft de ingerichte of gebouwde ruimte een toegevoegde waarde dankzij het project in prefabbeton? Dit zowel op esthetisch vlak als op het vlak van de toegankelijkheid, de duurzaamheid of de mobiliteit.

Art 16.3. Precast in Structures: De categorie Precast in Structures betreft bouwprojecten die ten dienste staan van de samenleving. Het kan gaan over: een stadium, een brug, een watertoren, masten, een radartoren, elektrische cabines, een gebouw, waarvan de conceptuele en functionele aspecten dominerend zijn.

Het moet gaan over een uitgevoerd project. Een element dat nog niet toegepast werd in een project zal door de jury niet in aanmerking genomen worden. De bouw moet uitgevoerd zijn met prefab betonelementen.

De jury zal hierop letten:

Biedt het project een toegevoegde waarde aan de gebruikers? Dit kan zowel op esthetisch, functioneel als technisch vlak. Werd het project geoptimaliseerd dankzij het gebruik van prefab beton? Bijvoorbeeld werfduur, – veiligheid, – efficiëntie, of is het project duurzamer?


Art 16.4. Precast in Buildings De categorie Precast in Buildings betreft projecten met betrekking tot gebouwen. De volgende criteria worden gehanteerd:

Het gebouw moet uit prefabbeton opgetrokken zijn. Een groot deel (minimum 50%) van de structuur en/of de bekleding is in prefabbeton. Een omliggende verharding in prefabbeton is een pluspunt. Het project moet afgewerkt zijn in de periode gedefinieerd in Artikel 8. Onder ‘afgewerkt’ dient te worden verstaan dat het project herkenbaar is vanuit de maquette en de oorspronkelijke plannen.

De jury zal hierop letten:

Hoe dragend de prefab betonelementen bij tot de architecturale en technische realisatie van het gebouw? Wat is het architecturale belang van het gebouw? Hoe komen eigenschappen van prefabbeton uitzonderlijk tot hun recht? Dit kan bijvoorbeeld gaan over efficiëntie, snelheid, duurzaamheid op de werf, technische performantie bij de montage of in de afgewerkte constructie.


Art 16.5. Outstanding Precast – deze categorie bekroont elke editie projecten in een specifiek domein.  In 2019 focust de categorie Oustanding Precast zich op flexibiliteit.

Met flexibiliteit bedoelen we :

Het gerealiseerde project biedt flexibiliteit in het gebruik of hergebruik. Een kantoorgebouw kan bijvoorbeeld een appartementencomplex worden of een geheel van kamers voor verenigingen; een stadsplein kan bijvoorbeeld dienen als parkeerplaats, maar is ook bruikbaar als marktplaats met een ruime plaats voor voetgangers (lamp, nutsvoorzieningen, intelligente vloermarkering….) .

Prefab beton biedt de mogelijkheid om deze flexibiliteit te garanderen. Structuurelementen, stabiliteit, duurzaamheid van de elementen….

Aandachtspunten van de jury

In hoeverre is het project als flexibel te omschrijven? Hoe dragen prefab betonelementen bij aan deze flexibiliteit? Over welke aspecten van flexibiliteit hebben we het hier?

Het project is buitengewoon. Kan de prefab betonsector het “gebruiken” om het flexibele imago van de sector te ondersteunen?

5. Prijzen

Art 17. De jury nomineert 3 projecten per categorie. Na de deliberatie van de jury worden de genomineerde projecten aan het publiek bekendgemaakt. De finalisten zullen persoonlijk worden geïnformeerd over hun nominatie.

Art 18. De laureaten van de FEBE Elements Awards 2019 worden tijdens de prijsuitreiking in november 2019 bekendgemaakt.

Art 19. De prijs die laureaten in ontvangst nemen tijdens de FEBE Elements Awards omvat een FEBE Elements Award 2019 en persaandacht in bouw- en infrastructuurmedia en op de eigen mediakanalen van FEBE.

6. Persoonlijke gegevens

Art 20. FEBE verbindt zich ertoe om uw persoonlijke gegevens met betrekking tot de wedstrijd enkel en alleen te gebruiken voor de goede organisatie van deze wedstrijd. De gegevens worden bewaard tijdens de wedstrijdperiode en tot de lancering van de volgende editie van wedstrijd. We zullen u op dat moment een e-mail sturen met de vraag of u informatie met betrekking tot de wedstrijd al dan niet verder wenst te ontvangen.

7. Klachten & geschillen

Art 21. De organisatie gaat ervan uit dat elke deelnemer van de wedstrijd kennis heeft genomen van de inhoud van dit reglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich er zonder enig voorbehoud toe het volledige reglement te respecteren en elke beslissing van de organisatoren om de wedstrijd vlot te laten verlopen, te aanvaarden.

Art 22. FEBE behoudt zich het recht voor in geval van geschillen een soevereine beslissing te nemen.